Plan de management

OCOLUL SILVIC „CODRII CETATILOR” RA

Nr.397/19.03.2012

 

 

PLAN DE MANAGEMENT

PERIOADA 2012 – 2015

 

 

În conformitate cu prevederile art. 22 al (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, modificată şi completată prin

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2013, Directorul al Regiei Publice Locale a Pădurilor prezintă prezentul plan de management care cuprinde strategia pe durata mandatului 2012-2016.

Activitatea Directorului Regiei Publice Locale a Pădurilor se desfăşoară în cadrul stabilit prin Contractul de mandat incheiat cu Consiliul de Administratie.

Prezentul plan de management a fost întocmit în scopul îndeplinirii obiectivelor şi criteriilor

de performanţă cuprinse si in Planul de administrare al Consiliului de Administratie.

 

  1. PREZENTAREA RPLP

 

La data de 01.01.2012 situația suprafețelor aflate în administrarea Ocolului Silvic CODRII CETATILOR RA este cea din tabelul de mai jos:

 

Proprietar Suprafata – ha
Mun.Codlea 4924.90
Com.Dumbravita 4260.76
Com.Halchiu 602.50
Com. Crizbav 1684.50
Com.Feldioara 1312.60
   
   
   
   
  12785.26

 

 

Pentru toți proprietarii care au încheiate contracte de administrare cu regia si pentru fondul forestier proprietate există amenajamente silvice valabile pe o perioadă de 10 ani.

Amenajamentele silvice în vigoare sunt planuri de management pe termen mediu pentru administrația silvică care sunt obligatoriu de respectat și care sunt baza strategiei de administrare a regiei.

Prevederile amenajamentelor silvice sunt cele care determină activitatea tehnică anuală a regiei, iar posibilitatea de recoltat prevăzută de acestea stă la baza estimării veniturilor regiei.

 

Posibilitatea anuală de masă lemnoasă aferentă suprafeței administrate este după cum urmează:

          

UP/Proprietar Principale Conservare Secundare Igienă Total
Mun. Codlea 10026 1197 5874 1618 18715
Com. Dumbravita 13322 35 3265 1284 17906
Com. Crizbav 4300 350 650 680 5980
Com. Feldioara 3000 160 330 621 4111
Com. Halchiu 1764 83 336 25 2208
           
          48920

 

 

Lucrările cu caracter tehnic care sunt prevăzute de amenajamentele silvice ca și sarcini de plan anuale sunt după cum urmează:

 

Lucrările de îngrijire a arboretelor sunt degajari si curatiri in suprafata de 87,60 Ha/an.

Patrimoniul ocolului constă din lei. Valoarea mijlocelor fixe aparținând regiei este de

Unitatea are un număr de 38 angajaţi.

Din dotarea regiei fac parte următoarele:

  • Autoturisme – 1 bucata
  • Autoutilitare – 1 bucata
  • Solar pentru producerea de puieți – 100 mp
  • Pepiniere –2200 mp.

 

  1. RPLP RA – DATE FINANCIARE AFERENTEANULUI 2011 SI ESTIMARI PENTRU ANUL 2012.

 

În anul 2011 regia a inregistrat următoarele date financiare:

 

Venituri: 4992.70 mii lei;

Cheltuieli: 3317.70 mii lei;

Redeventa: 1675.10 mii lei.

 

Pentru anul 2012 bugetul de venituri si cheltuieli estimat prevede următoarele date:

 

Venituri: 4826,50 mii lei;

Cheltuieli: 4018,90 mii lei;

Redeventa: 807,60 mii lei.

 

In tabelul de mai jos sunt prezentați indicatorii de performanță și ponderile acestora, pentru Directorul si membrii Consiliului de Administrație pentru întreaga perioadă a mandatului (2012, 2013, 2014,2015), acestia urmand a fi aprobati anual de catre Consiliul Local avand in vedere ca pot intervenii situatii neprevazute care ii pot influenta.

 

După cum se observă ponderea cea mai mare o au indicatorii care se referă la activitatea financiară a regiei respectiv realizarea cifrei de afaceri planificate, a redeverentei si a indicatorilor de cheltuieli la 1000 lei venituri care reprezinta un total de 60% .

Indicatorii tehnici se referă exclusiv la planul de lucrări silvice specifice regiei aceștia având o pondere cumulată de 40%.

 

 

 

          

Nr.Crt. Denumire criteriu U/M Cantitate Procent participare
1 Impaduriri in fond forestier Ha 45,38 20
2 Lucrari ingrijire (degajari, curatiri) Ha 350,39 10
3 Evaluarea masei lemnoase Mii mc 144,80 10
4 Venituri totale Mii lei 17461,20 10
5 Cheltuieli la 1000 lei venituri Lei 768 10
6 Realizarea redeventei Mii lei 5183 40
TOTAL 100 %

 

 

                                                                                                                                                                      

Este foarte important de mentionat ca veniturile se raportează la volumul total de masă lemnoasă care se planifică a fi recoltat care este de 36.200 mc/an. Acest volum este mai mic decât posibilitatea anuală de recoltat care este de 48.920 mc/an și reprezintă aproximativ 74 % din aceasta.

Planificarea unui volum de masă lemnoasă de recoltat mai mic decât posibilitatea stabilită de amenajamentele silvice este o soluție managerială care va fi aplicată pentru a putea preîntâmpina eventuale dezechilibre naturale ale ecosistemelor forestiere generate de factori biotici sau abiotici care nu pot fi anticipați.

Această rezervă de recoltare poate permite recoltarea suplimentară de masă lemnoasă în anii în care pot apărea aceste fenomene extreme, fără a se depăși posibilitatea anuală de recoltat și fără a fi necesare derogări de la prevederile amenajamentelor, derogări care sunt extrem de greoi de obținut din motive birocratice și legislative.

 

  • STRATEGIA DE ADMINISTRARE

Strategia regiei se stabileşte ținând cont de integrarea tuturor aspectelor sociale, de mediu și economice în operațiunile de management forestier având în vedere impactul major pe care aceste operațiuni îl au asupra comunităților locale din raza de activitate a regiei.

Principalele obiective strategice se ating prin respectarea prevederilor amenajamentelor silvice, a legislației silvice, o valorificare cât mai eficientă a lemnului şi a altor produse provenite din fondul forestier administrat, reducerea cheltuielilor având ca țel final obținerea de profit maxim posibil. În paralel cu direcţiile mintite, se va pune accent şi pe reorganizarea mijloacelor materiale şi umane din cadrul regiei.

Strategia şi planul de administrare se întocmesc pentru patru ani, durata mandatului, ţinând seama de starea actuală a regiei şi cadrul legislativ existent. Schimbarea cadrului legislativ şi a strategiei pentru silvicultură la nivel naţional vor putea conduce la modificări ale direcţiilor noastre de acţiune.

 

 

 

3.1. Măsuri tehnice

 

3.1.1. Respectarea amenajamentelor şi aplicarea tratamentelor

 

Principala masură de ordin tehnic este respectarea prevederilor amenajamentelor silvice care au fost întocmite cu consultarea factorilor interesați, mai ales a administratorilor ariilor naturale protejate din zonă.

Având în vedere prevederile planurilor decenale de recoltarea a masei lemnoase prevăzute în amenajamentele silvice realizarea indicatorilor financiari ai regiei depinde în mod direct de volumul de masă lemnoasă de recoltat prevăzut de aceste planuri.

În același timp, activitatea tehnică a regiei este reglementată în cea mai mare proporție de lucrările silvice prevăzute de amenajamentele silvice, lucrări care sunt obligatoriu de efectuat pe perioada de valabilitate a amenajamentelor silvice.

La nivelul regiei există un plan de amplasare decenală și anuală a masei lemnoase de recoltat precum și un plan decenal și anual de lucrări silvice obligatoriu de efectuat.

Specificăm faptul că evaluarea performanței Directorului se face în directă proporționalitate atât cu rezultatele financiare ale regiei (generate majoritar de valorificarea masei lemnoase) cât și cu realizarea anuală a lucrărilor silvice prevăzute în amenajamentele silvice, așa cum sunt ele prezentate în tabelul nr. 2.

Având în vedere specificul silvic al regiei, obiectivul principal al planului de management este realizarea lucrărilor silvice specificate în amenajamentele silvice chiar în eventualitatea diminuării profitului.

În acest sens, majorarea veniturilor nu se poate face prin recoltarea unor volume de masă lemnoasă suplimentare față de cele prevăzute în planurile decenale de recoltare iar diminuarea cheltuielilor nu se poate realiza prin neexecutarea lucrărilor silvice planificate.

Pentru reducerea cheltuielilor generate de regenerarea suprafețelor parcurse cu tăieri definitive (a căror pondere este majoritară în cadrul cheltuielilor cu diversele lucrări silvice) se va promova într-o măsură cât mai mare regenerarea naturală.

Pentru o planificare mai eficientă a valorificării masei lemnoase, punerea în valoare a posibilității anuale de recoltat se va efectua în anul anterior anului de producție iar destinația masei lemnoase pe categoriile agenți economici și nevoi locale (populație) se va aproba anterior începerii anului de producție de către consiliile locale ale localităților din raza de admnistrare a regiei, la propunerea regiei.

 

3.1.2. Cultura pădurilor, pepiniere, şi tăierile de îngrijire

Având în vedere amplasarea decenală a tăierilor de produse principale, atât cele cu promovarea regenerării naturale cât și a celor rase, la nivelul regiei.

Pentru perioada mandatului (2012-2015) se estimeaza a se impaduri o suprafata de 45,38 ha fiind necesar un numar de 250000 puieti apti de plantat.

Tot necesarul de puieti va fi predat in pepinierele proprii care totalizeaza 22 de ari de cultura, iar puietii din speciile molid si larice vor fi obtinuti prin semanarea samantei certificate de I.C.A.S. in solarul propriu ce are o capacitate de productie de cca 80000 puieti/an.

În ceea ce privește lucrările de întreținere sau îngrijire a culturilor și arboretelor tinere acestea sunt planificate ținând cont de prevederile amenajamentelor silvice în vigoare precum și de urgența acestor intervenții care este dată de situația concretă din teren.

Având în vedere prevederile amenajamentelor silvice suprafețele anuale de parcurs cu lucrări de îngrijire prevăzute ca și indicatori de performanță a directorului sunt 350,39 ha curatiri si degajari.

Lucrarile de punere in valoare sunt corelate cu amplasarea anuală a masei lemnoase ținând cont de volumul anual de recoltat conform planurilor de tăiere.

Indicatorii cuprinși în anexa la contractul de mandat al directorului pentru anii 2012 – 2015 prevăd un volum total de pus în valoare de 144800 mc/mandat.

Execuţia împăduririlor a întreţinerii culturilor tinere precum și a lucrărilor de îngrijire a arboretelor se va face respectând instrucţiunile şi normativele în vigoare în regie proprie sau prin contracte de servicii silvice cu agenți economici atestați de către ministerul de resort pentru execuția acestor tipuri de lucrări.

Chiar dacă execuţia acestor lucrări presupune cheltuieli care afectează profitul unităţii aceste lucrări se vor programa şi executa la nivelul impus de amenajamente şi cerut de starea arboretelor sau plantațiilor având ca ţel realizarea structurii optime a acestora sub raportul compoziţiei, consistenţei şi calităţii.

 

3.1.3. Exploatarea şi valorificarea masei lemnoase

 

                Principiul fundamental al realizarii veniturilor este reprezentat de valorificare superioară a masei lemnoase pusă în valoare. În acest sens planificarea destinației masei lemnoase se face pornind de la structura de sortimente a borderoului masei lemnoase pusă în valoare.

Valorificarea masei lemnoase se realizează urmărind două obiective majore și anume furnizarea de sortimente valoroase de lemn pentru industria de prelucrare a lemnului și furnizarea de lemn de foc și pentru diverse construcții comunităților locale din raza de competență a regiei.

Astfel pornind de la posibilitatea a anuală de recoltat pe tipuri de produse (principale, secundare și igienă) prevăzută de amenajamentele sivice, se propune fiecărui proprietar a cărui suprafață este administrată de regie destinația masei lemnoase pe cele două mari categorii – agenți economici și nevoi locale (populație).

Această propunere se trimite odata cu BVC-ul spre analiză și aprobare fiecărui Consiliu Local care are în proprietate fond forestier administrat de regie, până la finalul anului pentru anul de producție următor.

După aprobarea acestei destinații regia poate organiza licitațiile de masă lemnoasă pe picior pentru producția anului următor.

În vederea unei valorificări superioare a masei lemnoase volumul de masă lemnoasă valorificat către populație provine în principal din tăierile de igienă și rărituri care conțin mult lemn de foc, iar cel valorificat către agenți economici provine din tăieri de produse principale și rărituri cu conținut majoritar de lemn de lucru.

Vânzarea masei lemnoase către agenți economici se face în principal pe picior prin organizarea de licitații publice deschise cu preselecție în condițiile legislației aferente.

Un procent de 10 – 15 % din volumul anual de recoltat face obiectul unor contracte de servicii de exploatări forestiere încheiate cu firme atestate pentru lucrări de exploatări forestiere, caz în care sortimentele industriale de masă lemnoasă se valorifică la drum auto către agenți economici prin organizarea de licitații pentru loturile provenite din aceste partizi.

Volumul de masă lemnoasă cu destinație de lemn de foc care provine din partizile exploatate cu terți se valorifică cu prioritate către populația locală.

O altă modalitate de valorificare a masei lemnoase cu destinația nevoi locale este valorificarea cu firul din partizi ai căror gestionari sunt titularii cantoanelor silvice arondate regiei.

Această modalitate de valorificare se face în sprijinul populației locale cu venituri mici întrucât costurile de extragere a materialului lemnos sunt mai reduse și implicit valoarea finală a lemnului este mai mică.

Pe măsura creșterii nivelului de trai a populației locale sărace din zonele limitrofe ariei de competență a regiei, modalitatea de valorificare cu firul se va elimina și se va trece la valorificare la drum auto.

Modalitatea de valorificare către agenți economici a masei lemnoase pe picior prin licitații este cea mai frecventă modalitate de valorificare deoarece, având în vedere condițiile de exploatare relativ dificile din zona administrată este considerată cea mai eficientă din punct de vedere economic, mai ales în condițiile unei cereri relativ mari de lemn pe picior comparativ cu lemnul la drum auto.

Stabilirea prețurilor de pornire la licitațiile de masă lemnoasă se face în concordonță cu sortimentația prezentă în fiecare APV, ținând cont de evoluția prețurilor din piața lemnului, de rezultatele obținute la licitațiile anterioare organizate de regie precum și de alți administratori de fond forestier.

Propunerile de prețuri de pornire pentru fiecare partidă sunt supuse analizei și aprobării de către Consiliile locale.

De asemenea valorificare pe picior către agenți economici implică costuri mai reduse de administrare comparativ cu varianta în care masa lemnoasă s-ar valorifica la drum auto.

Totodată valorificarea pe picior este o formă de sprijin a agenților economici locali care în majoritate covârșitoare au ca domeniu de activitate doar exploatarea și valorificarea lemnului și nu au facilități de prelucrare primară a acestuia.

În ceea ce privește tehnologiile de exploatare, prin caietele de sarcini aferente licitațiilor pentru valorificarea masei lemnoase pe picior, se propun tehnologii de exploatare cu impact redus asupra mediului, având ca obiectiv principal protejarea solului, a cursurilor de apă permanente, a semințișului valorificabil și a arborilor care nu fac obiectul exploatării.

În acest sens se adoptă tehnologiile care presupun colectarea masei lemnoase în sortimente sau multiplii de sortimente.

De asemenea se vor urmări în teren cu ocazia controalelor de exploatare aspectele legate de calificarea personalului agenților economici, precum și cele legate de tehnici de recoltare a masei lemnoase care să asigure riscuri minime de accidente de muncă, dotarea și purtarea echipamentelor de protecție a muncii specifice.

 

3.1.4. Alte activităţi cu caracter tehnic şi de personal

O activitate importantă cu caracter tehnic pe care o desfășoară regia este ce legată de protecția pădurilor, activitate ce presupune depistarea la timp, controlul înmulțirii și combaterea dăunătorilor biotici și abiotici ai pădurilor.

În acest sens, în ultimii ani activitatea de protecția pădurilor s-a intensificat datorită apariției la nivel local și regional a dăunătorilor biotici ai pădurilor și în special ai gândacilor de scoarță ai rășinoaselor.

Fenomenul are o amploarea destul de mare și la nivel național iar fărâmițarea prin retrocedare a terenurilor forestiere a avut un impact major prin imposibilitatea luării unor măsuri la scară mai largă.

Pe suprafata administrata de regia O.S. Codrii Cetatilor in perioada mandatului se vor instala curse feromonale in conformitate cu normele tehnice in vigoare.

Activitatea de pază a pădurilor presupune luarea de măsuri de prevenție și combatere a tăierilor ilegale de arbori din fondul forestier administrat. Volumul tăierilor ilegale la nivelul anilor anterior este relativ scăzut, fenomenul apare izolat în cantoanele limitrofe comunităților de romi din Orașul Codlea și Comunele Dumbravita si Crizbav.

Măsurile de reducere a tăierilor ilegale presupun existența unor cantoane cu suprafețe mai mici decât media la nivelul unității pentru o gestionare mai bună a acestora, patrulări mai frecvente în aceste zone dar și o aprovizionare constantă a populație sărace din aceste zone cu material lemnos în principal pentru foc.

O altă măsură eficientă este colaborarea instituțională cu Poliția și Jandarmeria prin efectuarea de controale mixte mai ales în zonele predispuse la sustrageri ilegale și unde există și riscul apariției de acte de violență asupra personalului silvic.

Titularii cantoanelor silvice expuse la aceste fenomene sunt dotați suplimentar cu arme de foc în condițiile legii.

 

               

 

 

Prevederi referitoare la respectarea Regulamentului european 995/2010 EUTR

 

Având în vedere prevederile Regulamentului european 995/2010 regia va implementa un sistem propriu due-dilligence, sistem care va avea ca obiectiv minimizarea riscului de a plasa lemn recoltat ilegal pe piața Uniunii Europene.

Conform definiției din Regulament regia este operator economic și trebuie să implementeze acest sistem due – dilligence pentru masa lemnoasă pe care o pune pentru prima dată pe piață. Este cazul masei lemnoase valorificată direct către populație și al masei lemnoase valorificată prin licitație de sortimente la drum auto.

Acest sistem va conține proceduri prin care pe baza informațiilor deținute cu privire la proveniența masei lemnoase se vor identifica riscurile de a plasa lemn recoltat ilegal, iar în cazurile în care riscurile identificate nu sunt neglijabile, se vor elabora măsuri pentru atenuarea acestor riscuri.

 

Politica de personal are în vedere creșterea gradului de perfecționare a personalului regiei prin participarea la cursuri de specializare, traininguri și schimburi de experiență cu alte structuri similare din țară și din străinătate mai ales având în vedere noile cerințe impuse atât de legislația românească cât și de cea comunitară din domeniu.

Organigrama regiei va fi actualizată ori de câte ori este cazul pentru a asigura o eficientizare cât mai bună a activității.

La angajare se acordă prioritate persoanelor cu domiciliul în zona de activitate.

 

  • Măsuri economico-financiare

Eficienţa economică este definită ca o relaţie dintre rezultate obţinute şi eforturile depuse

într-o activitate economică iar rentabilitatea reprezintă capacitatea unei intreprinderi de a obţine

profit.

Optimizarea procesului economic se realizează prin maximizare (producţie, productivitate,

randament, profit) şi minimalizare (costuri, cheltuieli, norme etc.).

Conform statutului regia funcţionează „pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară”, ca urmare acţiunile cu caracter tehnic trebuie să aibă finalitate eficientă. În acest sens, se poate observa din datele prezentate în tabelul nr. 3, că ponderea indicatorilor financiari prevăzuți în anexa la contractul de mandat al directorului reprezintă 60% din totalul indicatorilor de performanță.

Pentru asigurarea unor venituri corelate cu volumele exploatate de agenți economici regia va urmări încasarea în avans a masei lemnoase contractate, conform eșalonărilor anexă la aceste contracte și urmărirea derulării acestor contracte astfel încât să nu existe situații de volume exploatate și neîncasate anticipat.

În acest sens, se va urmări permanent situația exploatării masei lemnoase în teren prin participarea activă a personalului de teren comparativ cu situația plăților și încasărilor și nu se va permite exploatarea masei lemnoase dacă valoarea acesteia nu este încasată în avans.

 

  • Măsuri pentru creşterea veniturilor

Principala sursă de venit a regiei o constituie masa lemnoasă motiv pentru care, în condiţiile limitării volumului de exploatat la posibilitate, sporirea veniturilor constă în modul de valorificare. În capitolul anterior (punctul 3.1.3.) am enunţat strategia regiei privind exploatarea şi vânzarea masei lemnoase.

Pretul lemnului se va ajusta in permanenta in functie de situatia concreta din piata lemnului atat pentru agentii economici cat si pentru populatie, listele de preturi urmand a fi aprobate de consiliul de administratie.

Este de menționat că prețurile aprobate pentru valorificare masei lemnoase către populație sunt mai mici decât cele pentru agenți economici deoarece prețul constituie o măsură de protecție socială în primul rând pentru categoriile sociale mai defavorizate.

Având în vedere faptul că destinația masei lemnoase se aprobă anual de către consiliile locale ale comunităților ale căror păduri sunt administrate de regie, o eventuală creștere a proporției volumelor destinate populației față de cele planificate în această strategie poate rezulta în diminuarea veniturilor planificate, având în vedere prețurile mai reduse obținute pentru sortimentele cu destinație populație.

În concluzie, pentru a obține veniturile planificate pentru perioada de mandat o condiție obligatorie este menținerea proporțiilor corecte a volumelor destinate agenților economici și populației.

În toate cazurile, la licitaţiile de masă lemnoasă se va ţine seama de valorile obţinute la licitaţiile anterioare şi preţurile din oferta altor unităţi. De asemenea, se va pune accent pe publicitatea în rândul agenţilor economici, interesaţi de loturile de buşteni şi lemnul pe picior.

În ceea ce privește valorificarea la drum auto la selectarea partizilor care vor face obiectul contractelor de prestări servicii exploatări forestiere se va ține cont de prezența în sortimentația acestor partizi a unui volum suficient de lemn de foc pentru aprovizionarea populatiei. Totodată este necesară și existența sortimentelor valoroase care să determine rentabilizarea valorificării sub această formă, ținând cont de costurile de exploatare specifice zonei de administrare.

O altă sursă de venit este dată de cheltuiala efectivă cu lucrări silvice decontate din fondul de conservare. Valoarea acestor venituri este dată de volumul lucrărilor silvice aferente care sunt determinate în funcție de suprafețele care se regenerează anual și de suprafețele parcurse cu lucrări de îngrijire a plantațiilor și arboretelor tinere. Aceste suprafețe sunt variabile de la an la an, și deși există o planificare a acestora, pe parcursul timpului pot apărea modificări ale acestor suprafețe și implicit a valorii fondului de conservare utilizat pentru decontarea acestor lucrări.

În concluzie, creșterea veniturilor regiei este determinată în proporție majoră de evoluția pieței lemnului, de destinația aprobată pentru masa lemnoasă și de volumul lucrărilor silvice efectuate și decontate de fondul de conservare.

 

3.2.2. Măsuri pentru dimensionarea cheltuielilor

Costurile de producţie vor fi, ca şi până în prezent, majoritare în sfera cheltuielilor cu bunurile și serviciile urmate de cheltuielile de personal, și a celor de exploatare cu precizarea că toate aceste cheltuieli au legătură direct proporțională cu suprafața administrată (respectiv nr. de cantoane) și cu volumul lucrărilor silvice obligatoriu de efectuat prevăzute de amenajamentele silvice. De asemenea cheltuiala cu serviciile de exploatare forestieră sunt corelate cu volumele care se doresc valorificate la drum auto.

Preocuparea Directorului pe durata mandatului va fi canalizată pe dimensionarea cheltuielilor pentru majorarea profitului. Ca urmare, punând în aplicare strategia prezentată, se va urmări scăderea cheltuielilor la 1000 de lei venituri.

Una dintre problemele majore ale unităţii o constituie dimensionarea aparatului tehnic. La

stabilirea suprafeţei cantoanelor este normal sa ţină seama de zona geografică, volumul de lucrări,

dispersia suprafeţelor dar şi de amplasamentul pe comune.

De asemenea, în contextul diversificării activităților regiei dar și pentru a face față prevederilor legislative noi referitoare la transportul materialului lemnos, implementarea unui sistem due-dilligence propriu, implementarea și urmărirea controlului managerial intern va fi nevoie de un aparat tehnic mai divers și mai robust ceea ce va genera costuri suplimentare pentru regie.

Reducerea costurilor operaționale se poate face prin introducerea de tehnici și tehnologii superioare care să crească productivitatea muncii și eventual să genereze scheme mai reduse de personal.

 

 

 

 

3.3. Concluzii

Strategia propusă prin acest document se concretizează prin contractul de mandat al Directorului și ține cont de aspectele particulare ale activității regiei, respectiv de profil silvic al acesteia.

Astfel cele două mari direcții propuse de această strategie sunt aceea de a genera o cifră de afaceri cât mai mare, o productivitate a muncii în creștere, un profit în creștere și implicit cheltuieli cât mai reduse, realizând în același timp și indicatorii tehnici referitori la executarea lucrărilor silvice necesare. Toate aceste deziderate financiare se pot realiza însă condiționat în cea mai mare măsură de structura posibilității de masă lemnoasă de recoltat precum și de obligativitatea executării tuturor lucrărilor prevăzute în amenajamentele silvice. Acești doi parametri fiind obligatoriu de îndeplinit și având impact direct asupra performanțelor financiare ale regiei, nu se pot influența prin performanțele de management ale Directorului General, acesta având doar obligația de a gestiona cât mai eficient posibil resursele materiale de care regia dispune.

 

 

 

 

Director – Sef ocol

Ing. DAMIAN BOGDAN

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.